Aplikační programové vybavení  

 • otevřený, modulární a vzájemně propojený systém v PC FANDu.
 • ověřený více než osmiletým provozem ve firmách nejrůznějšího zaměření
 • se zázemím více než 80-ti aplikačních firem na území ČR a SR
 • s automatickými výpočty vhodnými zejména pro zemědělské organizace, ale nejen pro ně
 • práce v sítích LAN, či propojení disketovou poštou nebo modemem
 • umožňuje sledovat náklady a výnosy až na šesti úrovních analytické evidence
 • projekt ověřený auditorem
 • obsahuje moduly Účetnictví, Výkazy, Zásoby, Mzdy, Investiční majetek, Zvířata, Prodejna.
Finanční účetnictví
 • finanční podvojné účetnictví pro vedení firemní agendy dle platných norem a předpisů se stálou aktualizací
 • promyšlená koncepce projektu respektuje práci účtárny a tok informací uvnitř firmy
 • široké spektrum výstupních sestav a informací v textové i grafické formě
 • automatické rozpouštění režií, výpočet nedokončené výroby, atd.
 • práce s cizí měnou, včetně automatického zúčtování kurzových rozdílů
 • kompletní řešení DPH, včetně daňového přiznání
 • automatizovaný styk s peněžními ústavy
 • důsledné uplatnění vnitropodnikového účetnictví
Výkazy
 • základní finanční výkazy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát) v plném i zkráceném rozsahu pro podnikatele i ROPO
 • výkaz cash flow přímou i nepřímou metodou
 • automatické přebírání dat z finančního účetnictví
Zásoby
 • evidence zásob ve stálých nebo průměrných cenách
 • integrovaná fakturace zásob a zboží
 • evidence DHM
Mzdy
 • personální evidence a výpočet mezd dle platných norem a předpisů se stálou aktualizací
 • automatické výstupy pro zdravotní pojišťovny, správy sociálního a důchodového zabezpečení, finanční úřady a peněžní ústavy
 • řada výstupních sestav (mzdové listy, evidenční listy důchodového zabezpečení atd.)
 • řešitel a garant: SoftTeam Košice a V+V Kladno
Investiční majetek
 • kompletní evidence hmotného a nehmotného investičního majetku
 • účetní a daňové odpisy a odpisové plány
 • řešitel a garant: SoftTeam Košice a p.Volák
Zvířata
 • kompletní evidence zvířat, včetně základního stády - hmotného investičního majetku
 • automatické výpočty (krmné dny, vzrůstový přírůstek)
 • řešitel a garant: SoftTeam Košice
Prodejna
 • prodej zboží a služeb za hotové i na faktury z automatickým odepisováním zboží
 • kompletní evidence skladu - příjmy, výdaje, inventury
 • tisk paragonů, propojení na zákaznický display a pokladní zásuvku